KLAUZULA INFORMACYJNA POWIATOWEGO CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI W BARTOSZYCACH


POSTANOWIENIAMI RODO tj. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 ROKU W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE(OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH)

Informacja o gromadzonych danych:

 1. Administratorem /ADO/ przetwarzania danych osobowych jest Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach. Reprezentantem tej jednostki organizacyjnej jest dyrektor Ewa Rodziewicz, ul. Limanowskiego 13, 11-200 Bartoszyce adres e-mail: pppbce@o2.pl; tel./fax: 89 762 28 06
 2. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach powołało Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.
  Dane kontaktowe: Małgorzata Jadczak
  adres: Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
  ul. Limanowskiego 13
  11-200 Bartoszyce
  e-mail: iod@pcre.hub.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane: w celu niezbędnym do skorzystania z usług poradni, zarejestrowania klienta, sporządzenia opinii, orzeczenia, komunikacji drogą elektroniczną z klientem w celach ściśle związanych z usługą psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną: prowadzenie analiz statystycznych SIO, przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw i interesów osoby, której dane dotyczą w związku z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej i realizacją statutowych zadań Poradni.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz. 475.
 3. Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, czy jest warunkiem realizacji kontraktu poradnia – klient, wniosku o wydanie opinii, orzeczenia – TAK.
 4. Źródło pozyskiwania danych osobowych: od rodzica lub prawnego opiekuna nieletniego klienta lub pełnoletniego ucznia – klienta.
 5. Informacja, kto ma dostęp do danych osobowych klienta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:
  •  podmiot przetwarzający tj. upoważnieni przez administratora pracownicy poradni.
  •  upoważnieni pracownicy organu prowadzącego.
  •  upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
  •  upoważnieni pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej.
  •  na pisemne żądanie przedstawiciele organów ścigania.
 6. Informacja, jakie kategorie danych osobowych niezbędne są w celu realizacji ustawowych zadań poradni:
  •  Dane zwykłe tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dowód osobisty/PESEL lub paszport z numerem dokumentu, numer telefonu, adres e-mail.
  •  Dane wrażliwe w ściśle uzasadnionych przypadkach tj.: stan zdrowia, ksero postanowienia sądu, wyroki dotyczące naruszeń prawa przez klienta poradni, pochodzenie rasowe i etniczne.
 7. Uprawnienia osoby, która wyraziła zgodę, a która dobrowolnie i świadomie okazała wolę ujawnienia niezbędnych danych osobowych:
  • prawo wniesienia skargi na ewentualność nieprawidłowego przetwarzania przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach danych, do organu nadzorczego.
  • którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • prawo do żądania sprostowania danych (nieprawidłowe lub niekompletne).
  • prawo dostępu do treści swoich danych.
  • prawo do żądania usunięcia danych, gdy nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną; do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (planowo archiwizowane przez okres 10 lat).
  • informacja, czy przekazujemy dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych – NIE.
  • informacja, czy zarządzanie kontrolą dostępu jest realizowane przy odpowiednich zabezpieczeniach tj. budynków, pomieszczeń, sieci i systemów informatycznych, zarządzania hasłami i innymi danymi uwierzytelniającymi, polityka „czystego biurka i czystego ekranu” – TAK.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Jednakże konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości skorzystania ze statutowych usług poradni, w tym wydania opinii i orzeczeń.

Dane Państwa i niepełnoletnich dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą profilowane tylko na potrzeby celów badawczo-statystycznych SIO (Systemu Informacji Oświatowe) pozostających w zakresie właściwości działań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z korzystaniem z usług bibliotecznych zgodnych z Regulaminem korzystania z Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach oraz w celach statystycznych.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz. 475.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 4.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu ustania aktywności konta użytkownika biblioteki (moment ustania aktywności konta tj. moment rozliczenia z biblioteką).
 5. Użytkownik biblioteki posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Użytkownik biblioteki ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 7. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa ich podania wiąże się jednak z brakiem możliwości korzystania z usług bibliotecznych.
 8. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z realizacją celów statutowych placówki, w szczególności prowadzeniu form doskonalenia nauczycieli, na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045)

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do udziału w formach doskonalenia. Jednakże konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości skorzystania ze statutowych usług Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 2. Dostęp do danych osobowych posiadają upoważnieni pracownicy, podmioty, z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.
 3. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu i zażądania zaprzestania przetwarzania.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.
 6. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym również profilowaniu.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
W BARTOSZYCACH