RODO – klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA POWIATOWEGO CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI W BARTOSZYCACH

POSTANOWIENIAMI RODO tj. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 ROKU W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE(OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH)

Informacja o gromadzonych danych:

 1. Administratorem /ADO/ przetwarzania danych osobowych jest Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach. Reprezentantem tej jednostki organizacyjnej jest dyrektor Anna Binięda, , 11-200Bartoszyce adres e-mail: pppbce@o2.pl; tel./fax: 89 762 28 06
 2. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach powołało Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.
  Dane kontaktowe: Małgorzata Jadczak
  adres: Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
  ul. Limanowskiego 13
  11-200 Bartoszyce
  e-mail: iod@pcre.hub.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane: w celuniezbędnym do skorzystania z usług poradni, zarejestrowania klienta, sporządzenia opinii, orzeczenia, komunikacji drogą elektroniczną z klientem w celach ściśle związanych z usługą psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną: prowadzenie analiz statystycznych SIO, przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw i interesów osoby, której dane dotyczą w związku z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej i realizacją statutowych zadań Poradni;
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz. 475;
 3. Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, czy jest warunkiem realizacji kontraktu poradnia – klient, wniosku o wydanie opinii, orzeczenia – TAK;
 4. Źródło pozyskiwania danych osobowych: od rodzica lub prawnego opiekuna nieletniego klienta lub pełnoletniego ucznia – klienta;
 5. Informacja, kto ma dostęp do danych osobowych klienta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:
  • podmiot przetwarzający tj. upoważnieni przez administratora pracownicy poradni,
  • upoważnieni pracownicy organu prowadzącego,
  • upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  • upoważnieni pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  • na pisemne żądanie przedstawiciele organów ścigania;
 6. Informacja, jakie kategorie danych osobowych niezbędne są w celu realizacji ustawowych zadań poradni:
  • Dane zwykłe tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dowód osobisty/PESEL lub paszport z numerem dokumentu, numer telefonu, adres e-mail,
  • Dane wrażliwe w ściśle uzasadnionych przypadkach tj.: stan zdrowia, ksero postanowienia sądu, wyroki dotyczące naruszeń prawa przez klienta poradni, pochodzenie rasowe i etniczne;
  • Uprawnienia osoby, która wyraziła zgodę, a która dobrowolnie i świadomie okazała wolę ujawnienia niezbędnych danych osobowych:
  • prawo wniesienia skargi na ewentualność nieprawidłowego przetwarzania przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycachdanych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • prawo do żądania sprostowania danych (nieprawidłowe lub niekompletne),
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do żądania usunięcia danych, gdy nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną; do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (planowo archiwizowane przez okres 10 lat),
  • Informacja, czy przekazujemy dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych – NIE;
  • Informacja, czy zarządzanie kontrolą dostępu jest realizowane przy odpowiednich zabezpieczeniach tj. budynków, pomieszczeń, sieci i systemów informatycznych, zarządzania hasłami i innymi danymi uwierzytelniającymi, polityka „czystego biurka i czystego ekranu” – TAK.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Jednakże konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości skorzystania ze statutowych usług poradni, w tym wydania opinii i orzeczeń.

Dane Państwa i niepełnoletnich dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą profilowane tylko na potrzeby celów badawczo-statystycznych SIO (Systemu Informacji Oświatowe) pozostających w zakresie właściwości działań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z korzystaniem z usług bibliotecznych zgodnych z Regulaminem korzystania z Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach oraz w celach statystycznych;
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz. 475;
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu ustania aktywności konta użytkownika biblioteki (moment ustania aktywności konta tj. moment rozliczenia z biblioteką);
 5. Użytkownik biblioteki posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Użytkownik biblioteki ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 7. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa ich podania wiąże się jednak z brakiem możliwości korzystania z usług bibliotecznych;
 8. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

DYREKTOR

POWIATOWEGO CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI

W BARTOSZYCACH