Uruchomienie  i funkcjonowanie LOWE na terenie powiatu bartoszyckiego wpłynie  na rozwój społeczny i gospodarczy społeczności lokalnej. Planowana jest  aktywizacja osób dorosłych poprzez edukację i wsparcie w zakresie nabywania  nowych kwalifikacji, w integracji ze środowiskiem. Efektywność i trwałość  zamierzonych działań zapewni rzetelna diagnoza potrzeb uczestników LOWE,  przeprowadzona w sposób spersonalizowany.

EFEKTY SPOŁECZNE:

 • aktywizacja  grup społecznych, m.in. rolników, osób niskowykwalifikowanych, bezrobotnych, niepełnosprawnych  itp.
 • poszerzenie  zakresu umiejętności grupy nauczycieli m.in. o pracę z dorosłymi,  wykorzystanie narzędzi TIK - do inicjowania projektów o charakterze  edukacyjnym, kulturalnym, związanych tradycjami lokalnymi czego efektem  będzie koordynacja działań, tworzenie nowych ognisk skupiających społeczność  lokalną.
 • integracja  społeczności lokalnej – organizacja przedsięwzięć zwiększających dostęp do  wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych
 • nawiązywanie  współpracy i efektywna kooperacja pomiędzy poszczególnymi lokalnymi grupami  społecznymi, działającymi na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego
 • zwiększenie liczby oddolnych inicjatyw na rzecz lepszego funkcjonowania społeczności lokalnej
 • pełnienie  nowych ról w społeczności lokalnej uczestników LOWE, m.in. konsultantów,  liderów, trenerów, animatorów itp.
 • uczestnictwo  w innowacyjnych działaniach będących inspiracją do dalszego rozwoju
 • posługiwanie  się umiejętnościami z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej,  min. korzystanie z sieci internetowej do np.: wyszukiwania informacji,  aplikowania o pracę, zdobywania wiedzy, prowadzenia własnej firmy (skuteczna  promocja)
 • wyposażenie  uczestników LOWE w kompetencje kluczowe niezbędne w procesie uczenia się  przez całe życie, przedsiębiorczości, innowacyjności, kreatywności,  kompetencji językowych i komunikacyjnych
 • zwiększenie  szans edukacyjnych i poprawa funkcjonowania w otoczeniu społecznym osób z  grup defaworyzowanych, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych
 • zwiększenie  dostępności edukacji pozaformalnej dla osób niepełnosprawnych poprzez  realizację zadań LOWE w przestrzeni (np. sale) dostosowanej do potrzeb osób  niepełnosprawnych
 • zwiększenie  świadomości społeczeństwa na temat zdrowego żywienia, profilaktyki, ochrony  zdrowia – żywność ekologiczna, tradycyjna, regionalna, przetwórstwo płodów  rolnych i produktów zwierzęcych
 • poprawa  kondycji fizycznej uczestników zgodnie z zasadami zdrowego społeczeństwa
 • upowszechnienie  wiedzy na temat LOWE w środowisku lokalnym.

EFEKTY GOSPODARCZE:

 • zmniejszenie  liczby osób bezrobotnych i biernych zawodowo
 • zwiększenie  liczby inicjatyw gospodarczych na terenie powiatu bartoszyckiego
 • poprawa  sytuacji ekonomicznej rodzin dzięki uzyskaniu niezbędnych kompetencji  kluczowych (rolników, osób bezrobotnych)
 • wzrost  popytu na produkty ekologiczne, pamiątkarskie, rękodzielnicze itp.
 • rozwój  powiązań sieciowych pomiędzy mikroprzedsiębiorstwami