poppy-5472977_960_720.webp

Zasady współpracy PCRE z placówkami

ZASADY WSPÓŁPRACY  

POWIATOWEGO CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI

w Bartoszycach

 z przedszkolami, szkołami i innymi placówkami 

oświatowymi

 

Siedziba PCRE: Bartoszyce, ulica Limanowskiego 13

Telefon: Poradnia – 89 762 2806 lub 539 404 546

               Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – 89 762 2806 lub 539 404 546

    Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna – 539 404 545

Godziny pracy: 

 • Sekretariat: 7:30 – 15:30
 • Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna:        poniedziałek – piątek: 10:00 – 17:00

●  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna: wg harmonogramu pracy specjalistów

●  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli: wg grafiku dyżurów doradców metodycznych


KADRA PEDAGOGICZNA

PPP – psycholodzy – psychoterapeuci, pedagodzy – terapeuci, surdopedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog, logopedzi, neurologopeda, doradca zawodowy

PBP – nauczyciele bibliotekarze

ODN – nauczyciele doradcy metodyczni


REJON DZIAŁANIA

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna i Biblioteka Pedagogiczna obejmuje swoim działaniem teren całego powiatu bartoszyckiego.

Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom od 0 lat zamieszkującym na terenie powiatu oraz dzieciom i uczniom uczęszczającym do placówek oświatowych:

 • miasta i gminy Bartoszyce,
 • miasta i gminy Górowo Iławeckie,
 • miasta i gminy Bisztynek,
 • miasta i gminy Sępopol.
 • Opieką objętych jest  placówek – przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoła policealna, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza.
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli obejmuje swoim działaniem tereny powiatów:
 • - bartoszyckiego,
 • - lidzbarskiego.
 • ODN obejmuje zasięgiem działania szkoły i placówki oświatowe podległe jednostkom samorządu terytorialnego, które zawarły stosowne porozumienia lub umowy.
 •  
 • PRZYGOTOWYWANIE OFERTY PCRE (poradnia i biblioteka):
 • Na początku każdego roku szkolnego dokonywana jest przez pracowników PCRE analiza dotychczasowego zapotrzebowania na poszczególne formy zajęć edukacyjnych. 
 • Modyfikacja tematyki zajęć i warsztatów proponowanych przez PCRE uzależniona jest od zebranych informacji zwrotnych (m.in. rozmów z nauczycielami, dyrektorami, rodzicami), jak też kierunków realizacji polityki oświatowej państwa określanych przez MEN na dany rok szkolny oraz priorytetów Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i wymagań stawiane wobec przedszkoli i placówek.
 • Oferta zajęć edukacyjnych i warsztatów realizowanych przez pracowników PCRE zawiera propozycje adresowane do dzieci przedszkolnych oraz uczniów każdego etapu edukacyjnego, ich rodziców oraz nauczycieli.
 • Zaktualizowana oferta zajęć przedstawiana jest placówkom do 10 września w formie elektronicznej oraz prezentowana jest na spotkaniach z pedagogami szkolnymi, doradcami zawodowymi, dyrektorami.
 • Chcąc skorzystać z wybranej formy wsparcia, placówki składają zapotrzebowanie w formie wniosku korzystając ze wzoru zgłoszenia (do pobrania na stronie www.poradniabartoszyce.eu). Zgłoszenie podpisuje dyrektor danej placówki.
 • Terminy spotkań są uzgadniane między pedagogiem szkolnym lub nauczycielem-wychowawcą a pracownikiem poradni/biblioteki realizującym daną formę wsparcia.
 • Realizacja warsztatów i zajęć odbywa się na terenie placówek lub na terenie PCRE.
 • Zapotrzebowanie na warsztaty i inne formy wspomagania należy składać przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.
 • Poradnia prowadzi indywidualne formy wspomagania w postaci konsultacji dla nauczycieli i rodziców na terenie placówek lub w siedzibie PCRE (konieczne wcześniejsze umówienie się telefoniczne). Kontakt pod numerami telefonów:
 • 694 408 844 – dyrektor

    539 404 546 – poradnia, ODN

    539 404 545 – biblioteka

9.  Przesiewowe badania mowy są prowadzone w placówkach, w których nie jest zatrudniony logopeda.

10.  Poradnia oferuje szerokie wsparcie nauczycielom w zakresie realizacji doradztwa zawodowego w szkołach. W październiku, w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, organizowana jest konferencja o tematyce związanej z doradztwem zawodowym.


 

ZADANIA PROFILAKTYCZNE ORAZ WSPIERAJĄCE WYCHOWAWCZĄ I EDUKACYJNĄ FUNKCJĘ PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK REALIZUJEMY POPRZEZ:


 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z ofertą PCRE.
 • Prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia:

                W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy:

a) Sieć bibliotekarzy szkolnych

b) Sieć doradców zawodowych

c) Sieć psychologów i pedagogów szkolnych

 • Prowadzenie konsultacji dla nauczycieli:
 • Ewa Rodziewicz – konstruowanie WOPFU i IPET, dostosowanie wymagań edukacyjnych
 • Dorota Michałowska – praca z uczniem z dysfunkcją wzroku
 • Joanna Agnieszka Bielicka – praca z uczniem z dysfunkcją słuchu i zaburzeniami językowymi
 •  Lucyna Grzelak – edukacja przedszkolna
 • Elżbieta Żuławska – edukacja wczesnoszkolna
 • Małgorzata Wendorff-Karólewska – doradztwo zawodowe


RODO


Wszelkie procedury przyjmowania wniosków na badania oraz diagnozowania dzieci/uczniów podlegają obowiązującym przepisom związanym z ochroną danych osobowych.


DIAGNOZA


 • Poradnia diagnozuje uczniów na pisemne zgłoszenie rodziców, prawnych opiekunów, pełnoletniego ucznia lub na wniosek dyrektora szkoły za zgodą rodziców ucznia.
 • Wniosek należy złożyć w sekretariacie placówki (osobiście lub pocztą tradycyjną).
 • Wniosek powinien zawierać dane personalne ucznia, pesel oraz wszelkie informacje zgodnie z zapisami rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej z dnia 09.08.2017(ze zmianami). Rodzice/opiekunowie mogą dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji lub badań dodatkowych (np. lekarskich).
 • Wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej.
 • O terminie badania informujemy wnioskodawców telefonicznie.
 • W przypadku braku kontaktu telefonicznego, informujemy za pośrednictwem szkoły lub listownie.


ORZECZNICTWO

W Poradni działa Zespół Orzekający, który wydaje orzeczenia o:

potrzebie kształcenia specjalnego,

potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,

potrzebie rocznego obowiązkowego indywidualnego przygotowania przedszkolnego,

potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Zespół Orzekający orzeka również o wydaniu opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania i rocznego obowiązkowego indywidualnego przygotowania przedszkolnego wydaje się na podstawie zaświadczenia lekarza specjalisty na czas wskazany przez lekarza.

     Wzór zaświadczenia do pobrania na stronie www.poradniabartoszyce.eu


INFORMACJA O SYTUACJI DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ DZIECKA/UCZNIA

 

Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanychprzez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1743), § 7 ust. 2. 


W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, informując o tym wnioskodawcę.

Opinię wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora prośby o wydanie opinii.

Kopię opinii przekazuje się rodzicom dziecka lub ucznia lub pełnoletniemu uczniowi.

O wydanie opinii może również zwrócić się wnioskodawca.

 

Opinia, o której mowa, zawiera w szczególności:

 • informację o rozpoznanych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych dziecka lub ucznia, w tym mocnych stronach i uzdolnieniach;
 • informację o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, w tym występujących trudnościach, a w przypadku dzieci lub uczniów:
 • niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym objętych kształceniem specjalnym - wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia;
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi - okresową ocenę funkcjonowania dziecka;

3.  informację o działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów w celu poprawy funkcjonowania dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, formach udzielonej dziecku lub uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy oraz wnioskach dotyczących dalszej pracy z dzieckiem lub uczniem mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka lub ucznia;

4.  podpis dyrektora i pieczęć placówki.

OPINIE, INFORMACJE O WYNIKACH DIAGNOZY

Poradnia wydaje opinie oraz informacje o wynikach diagnozy zgodnie z zapisami odpowiednich rozporządzeń MEN regulujących pracę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Najczęściej wydawane są opinie w sprawie:

 • objęcia dziecka/ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub w placówce,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
 • specyficznych trudności w uczeniu się.
 •  

ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Od 01.09.2017 r. poradnia może wydawać opinie o potrzebie objęcia dziecka/ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia.

Procedury wydawania w/w opinii zawarte są w rozporządzeniu MEN z dnia 09.08.2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz.U. z 2017r. poz. 1591) wraz ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem z dnia 16.08.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996,1000 i 1290).


FORMY I ZAKRES WSPÓŁPRACY

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bartoszycach, 

Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej

Z PRZEDSZKOLAMI, SZKOŁAMI I INNYMI PLACÓWKAMI 

ORAZ ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI:

 

Diagnozowanie trudności edukacyjnych uczniów.

Wsparcie we wprowadzaniu nowych form i zadań realizacji doradztwa zawodowego w placówkach.

Prowadzenie różnorodnych form terapii dla uczniów.

Realizacja zajęć edukacyjnych, warsztatów, konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli zgodnie z przestawioną ofertą na dany rok szkolny.

Udział w radach pedagogicznych (na wniosek dyrektorów placówek).

Triada wychowawcza. Omawianie trudności wychowawczych w zespole: psycholog, rodzic, nauczyciel/wychowawca.

Pomoc przedszkolom, szkołom i placówkom w opracowywaniu IPET dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Prowadzenie konsultacji indywidualnych dla zainteresowanych osób.

Organizacja konferencji szkoleniowych.

Organizowanie wystaw w holu PCRE o tematyce zgodnej z kalendarzem roku oraz priorytetami MEN i KO.

Prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia.

Konsultacje dla nauczycieli w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Organizowanie i prowadzenie wspomagania poprzez pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkół i przedszkoli (na wniosek zainteresowanych).

Prowadzenie wykładów i prelekcji na wniosek zainteresowanych organizacji i placówek.

Udział w posiedzeniach Zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wychowawczych i innych, na wniosek dyrektora danej placówki, zgodnie z zapisami prawa oświatowego.

Przeprowadzanie przesiewowych badań mowy w placówkach, które nie zatrudniają logopedy.


Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

 

1. Celem Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie poziomu zawodowego nauczycieli szkół i placówek, prowadzenie doradztwa metodycznego, inicjowanie i popieranie wszelkich nowoczesnych form, metod i środków nauczania.

2. Do zadań Ośrodka należy w szczególności organizowanie oraz prowadzenie doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek w zakresie:

     1) wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;

     2) wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego;

    3) realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania;

    4) diagnozowania potrzeb uczniów oraz dostosowywania procesu kształcenia i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb;

    5) przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli;

   6) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

4. Do obowiązkowych zadań Ośrodka należy także organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego:

 1) dyrektorów szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko;

2) dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą;

3) nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową;

4) nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu w zakresie:

a) opieki nad nauczycielami stażystami oraz

b) opracowywania przez nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna stażu projektu oceny pracy nauczyciela stażysty za okres stażu.

5. Ośrodek może realizować również inne zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zlecone przez organ prowadzący.

6. Ośrodek realizuje zadania obowiązkowe przez:

1) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki w zakresie wynikającym z potrzeb szkoły lub placówki, obejmujących:

a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,

b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,

c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,

d) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania;

2) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla     nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń;

3) prowadzenie innych form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń;

4) udzielanie konsultacji;

5) upowszechnianie przykładów dobrej praktyki.


 

NAJWAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE,

NA PODSTAWIE KTÓRYCH DZIAŁA PCRE (PPP/PBP/ODN) W BARTOSZYCACH:


Ustawa z dnia 14.12.2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018, poz. 996 ze zm.).

Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203).

Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457).

Rozporządzenie MEN z dnia 01.02.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz zmieniające je Rozporządzenie MEN z dnia 25.08.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Dz. U z 2017 r. poz. 1647.

Rozporządzenie MEN z dnia 09.08.2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. Poz. 1591).

Rozporządzenie MEN z dnia 16.08.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290).

Rozporządzenie MEN z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245).

Rozporządzenie MEN z dnia 28.02.2013 r. poz. 369 w sprawie szczegółowych zasad działania bibliotek pedagogicznych.

Rozporządzenie MEN  z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245).

 Rozporządzenie MEN z dnia 07.09.2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).

Rozporządzenie MEN z dnia 24.08.2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U z 2017 r. poz. 1635).

Rozporządzenie MEN z dnia 09.08.2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

Rozporządzenie MEN z dnia 09.08.2017 r. w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 996,1000 i 1290).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r., nr 223, poz. 1869, z późn. zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia 17.11.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 228 poz. 1492).

Rozporządzenie MEN z dnia 03.08.2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1601).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. 2019 poz. 1322)

 Rozporządzenie MEN z dnia 16.08.2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650).

Rozporządzenie Men z dnia 11 października 2018r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2018 poz.996, 1000, 1290, 1669).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245). Wydano na podstawie: Karta Nauczyciela, Art. 70a ust. 9.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach .

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach na podstawie art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).

Procedury obowiązujące w PCRE.

 

Wyświetleń: 1199