clock-3222267_960_720.webp

Projektowane zmiany w Poradniach

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r19155092417572,Projekt-ustawy-o-wsparciu-dzieci-uczniow-i-rodzin.html


Konferencja dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych „Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich” w pytaniach i odpowiedziach.
W dniach 8−9 grudnia 2021 r. odbyła się konferencja informacyjno-konsultacyjna dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych „Projektowane zmiany oparte na modelu edukacji dla wszystkich” w ramach realizacji projektu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II, Działanie 2.10.
Podczas konferencji uczestnicy mieli bezpośrednią możliwość zadawania pytań prelegentom i ekspertom, na prowadzonym równolegle czacie.
Poniżej znajdą Państwo zebrane podczas obu dni konferencji (pogrupowane tematycznie) pytania uczestników i odpowiedzi, udzielone przez ekspertów i prelegentów − m.in. Elżbietę Neroj, radcę generalnego MEiN oraz Grzegorza Pochopnia, eksperta MEiN w zakresie finansowania oświaty.
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU
Czy program za życiem będzie kontynuowany? Umowa kończy się w grudniu 2021.
Program „Za życiem” jest planowany do realizacji do roku 2026. Realizacja zacznie się w roku 2022. Czekamy na zmianę uchwały Rady Ministrów.
Czy projektowane zmiany będą związane z koniecznością zdobywania przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych dodatkowych kwalifikacji, np. kolejnych studiów podyplomowych z Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla wszystkich, tj. logopedów, psychologów; czy nadal ci terapeuci będą traktowani jako specjaliści i nie będą musieli się dokształcać?
Czy aktualne pozostaną kwalifikacje uzyskane na dotychczasowych studiach podyplomowych Wczesnego Wspomagania Rozwoju?
Czy zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju wg nowego standardu będzie wymagał kolejny raz podnoszenia kwalifikacji przez pracowników pracujących od lat w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju, np. nowy obowiązek studiów podyplomowych. Czy kwalifikacje będą uwzględniały staż pracy i wielokierunkowość kształcenia dotychczas? Czy każdy pracownik ponownie będzie musiał udać się na studia z tytułu wpisania w standard wymagań kwalifikacyjnych do realizacji Wczesnego Wspomagania Rozwoju?
Już ukończone studia podyplomowe i dotychczasowe kwalifikacje będą honorowane. Nie zakładamy wprowadzania w przepisach konieczności nabywania nowych kwalifikacji dla pracowników poradni.
Ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki zostaną natomiast zapewnione możliwości nabycia kwalifikacji w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla tych osób, które takich kwalifikacji nie mają. Od marca 2022 r. planowane jest uruchomienie finansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki studiów podyplomowych z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, spójnych z nowym modelem, na które będą mogli aplikować pracownicy poradni.
Planowane są również szkolenia z zakresu oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem nowych narzędzi diagnostycznych powstałych w projekcie PO WER. Działania takie zaplanowano m.in. w projekcie Ośrodka Rozwoju Edukacji „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”: https://www.ore.edu.pl/.../szkolenia-i-doradztwo-dla.../.
Czy poradnie oprócz koordynowania wczesnego wspomagania będą też fizycznie realizowały zajęcia specjalistyczne z dzieckiem w placówce w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju? Jeśli tak, to jak to zadanie będzie finansowane? W różnych poradniach różnie jest to rozwiązane. Niektóre realizują to zadanie w ramach pensum, a niektóre jako nadgodziny dodatkowo płatne dla specjalistów.
Poradnie będą realizowały zajęcia specjalistyczne w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju (pamiętajmy, że w nowym modelu te działania są rozumiane szerzej niż obecnie). W nowym modelu będą 3 poziomy Wczesnego Wspomagania Rozwoju (z określoną liczbą
2
godzin na każdym poziomie). Liczba godzin będzie ustalona w planie, a następnie wykazana w Systemie Informacji Oświatowej. Będzie to podstawą do otrzymania środków na realizowane godziny. Zakłada się zwiększenie liczby godzin Wczesnego Wspomagania Rozwoju w stosunku do obecnych, a tym samym zwiększenie finansowania.
Tak jak obecnie, w większości finansowanie poradni zależeć będzie od liczby uczniów w szkołach. Ta liczba dość dobrze oddaje wymiar populacji dzieci w powiecie, również niebędących uczniami. Wszystko i tak zależy od wartości wagi P71. Chcemy jednak część kwoty przeliczać w odniesieniu do rzeczywistych zadań poradni.
Czy poradnie, które nie prowadzą Wczesnego Wspomagania Rozwoju będą zobligowane do koordynowania działań Wczesnego Wspomagania Rozwoju na terenie powiatu?
Jeśli publiczna poradnia nie prowadzi Wczesnego Wspomagania Rozwoju, powiat będzie mógł powierzyć zadanie koordynowania Wczesnego Wspomagania Rozwoju innej placówce – prowadzonej przez siebie albo przez inny podmiot (też niepubliczny) w drodze umowy/porozumienia.
Koordynuję Wczesne Wspomaganie Rozwoju w mojej poradni i już jest masę biurokracji. Obawiam się, że będzie jej jeszcze więcej.
Będzie mniej biurokracji − wyniki Oceny Funkcjonalnej będą miały prostszą formę niż obecne opinie i orzeczenia; dodatkowo będzie Państwa wspierać elektroniczna platforma. Niestety, nie można zupełnie zrezygnować z dokumentowania działań.
Czy ocena funkcjonalna dla Wczesnego Wspomagania Rozwoju będzie w formie klasycznej opinii?
W nowym modelu nie będzie „klasycznej” opinii. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna nie będzie już wydawać opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju. W nowym modelu będzie kwalifikacja do jednego z 3 poziomów Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Zakwalifikowanie do poziomu będzie wynikać ze stopnia opóźnień rozwojowych i ograniczeń w funkcjonowaniu. Poziom 3 Wczesnego Wspomagania Rozwoju będzie adresowany tylko do dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.
Kiedy możemy się spodziewać regulacji prawnych w zakresie nowego modelu Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Kiedy wejdzie w życie nowe rozporządzenie w tej sprawie?
Planowana data wejścia w życie nowych rozwiązań w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju to 1 września 2023 r.
POTRZEBA ZMIAN
Nie wiem skąd – moim zdaniem – nieuprawnione i nieudowodnione stwierdzenie, że dzieci ze specjalnymi potrzebami dziś są w jakikolwiek sposób wykluczane?
Na występujące zjawisko wykluczania dzieci ze specjalnymi potrzebami w polskich szkołach − w różny sposób i w różnym stopniu − wskazują wyniki kontroli Kuratorów Oświaty,
3
Najwyższej Izby Kontrolki i informacje zebrane w toku konsultacji projektu założeń. Nie jest to więc nieuprawnione stwierdzenie.
Przykładem takiego wykluczania jest np. zniechęcanie uczniów klas maturalnych, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, do przystępowania do egzaminu maturalnego. Takie informacje przekazywali nam nauczyciele podczas warsztatów konsultacyjnych.
Zgadzamy się z twierdzeniem, że kluczowa jest kwestia wymagań zawartych w podstawie programowej i upowszechnianie oceniania wspierającego rozwój i uczenie się uczniów oraz podejścia mówiącego że sukces ucznia nie może być mierzony tylko wynikami egzaminów zewnętrznych.
ORGANIZACJA PRACY PORADNI
Czyli nowa instytucja Centrum Dziecka i Rodziny, której elementem będą poradnie, jednak będzie?
W projektowanej ustawie nie przewidujemy tworzenia centrów dziecka i rodziny (CDiR).
Czy chodzi o przesunięcie specjalistów z poradni do szkół?
Nie będzie przesuwania specjalistów z poradni do szkół. Zarówno szkoła, jak i poradnia mają swoje zadania. Jest wiele czynników, które wpływają na efekt w postaci wsparcia ucznia. Dlatego proponujemy podejście ekosystemowe, tj. zadania ma każdy poziom systemu i różne podmioty w szkole, poradni, społeczności lokalnej.
Czy planujecie Państwo zwiększenie zarobków, czy tylko nałożenie na pracowników nowych obowiązków i zadań?
Nowe rozwiązania bazują na dobrych praktykach jakie są realizowane przez poradnie. W dużej mierze jest to inny sposób wykonywania dotychczasowych zadań, takich jak np. działań diagnostycznych i formułowanie na ich podstawie zaleceń, wspieranie szkół, praca terapeutyczna z uczniami i rodzinami, realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W realizacji zadań wsparcie będzie stanowiło narzędzie informatyczne, którego funkcjonalności są konsultowane z przedstawicielami poradni. Na realizację nowych zadań, które wiążą się ze zbieraniem i analizą danych oraz wspieraniem rodzin, przewidziano środki na dodatkowe etaty. Wysokość wynagrodzeń specjalistów poradni, którzy są nauczycielami ustalana jest zgodnie z zasadami wynagradzania innych nauczycieli.
Jakie będzie pensum specjalistów?
Jakie będzie pensum specjalistów w Poradni, a jakie w szkole?
Kwestie pensum nauczycieli specjalistów, w tym nauczycieli poradni, są prowadzone w ramach zamian w tym zakresie dla wszystkich nauczycieli. Propozycje, opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, podlegają obecnie negocjacjom ze związkami zawodowymi. Kwestie pensum będą rozstrzygnięte w ramach całościowych ustaleń dotyczących zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli.
4
Czy dojazdy będą w pensum?
Nie jest uzasadnione, aby dojazd był w ramach pensum. Zaproponujemy rozwiązania w zakresie pokrywania kosztów dojazdów.
Wszystkie projekty pośrednio lub bezpośrednio dotyczą Poradni, nadal nie ma konkretów dotyczących zmian w funkcjonowaniu Poradni. Wydaje mi się, że tego głównie oczekujemy.
Konferencja ma Państwu pokazać merytoryczne rozwiązania i kontekst zadań poradni w całej zmianie. To pierwsze spotkanie w tej sprawie i nie zamyka, nie kończy konsultacji. Przed nami dalsze działania pilotażowe, które też będą formą konsultacji już bardzo konkretnych rozwiązań. Projekt ustawy będzie poddany konsultacjom i będziecie mogli Państwo odnieść się do propozycji przepisów.
Czy wszystkie referowane zmiany będą dotyczyć w takim samym zakresie poradni specjalistycznych?
Poradnie specjalistyczne stanowią element systemu oświaty, a więc ich również będą dotyczyły zmiany.
Czy wiadomo już jakie konkretnie zadania będą pełnić poradnie niepubliczne i poradnie specjalistyczne?
Poradnie niepubliczne będą mogły realizować zadania jak obecnie z tym, że standardy będą je również obowiązywać. Tak jak obecnie poradnie niepubliczne nie wydają orzeczeń, tak w nowym modelu nie będą wydawać wyników ocen funkcjonalnych. Tylko wyniki oceny funkcjonalnej prowadzonej w publicznych poradniach będą podstawą do przydzielania dodatkowych wag z tytułu instrumentu nr 2.
Czy nowy model poradni zakłada wykorzystanie jej zasobów w tym dotychczasowego dorobku i doświadczeń w realizacji różnych zadań, tj. uwzględnia możliwość kontynuacji: 1) udzielania dzieciom i młodzieży różnych form pomocy bezpośredniej np. w formie psychoterapii, terapii SI, terapii rodzin, terapii logopedycznej itp., 2) realizacji na terenie szkół programów zajęć integracyjno-profilaktycznych dla zespołów klasowych, 3) współpracy z nauczycielami w formie porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń itp.?
Tak, nowy model zakłada wykorzystanie zasobów poradni, w tym dotychczasowego dorobku i doświadczeń w realizacji różnych zadań. To, co proponujemy, to wykorzystanie praktyk, które okazały się efektywne oraz wdrożenie standardów projakościowych.
WSPÓŁPRACA Z LEKARZAMI
Jak ma wyglądać wymiana informacji z lekarzami?
Jakie będą możliwości zapewnienia współpracy z lekarzami?
Jaki lekarz neonatolog będzie współpracował z poradnią? I za jakie pieniądze?
5
Planuje się, że zadania w ramach krajowego systemu będą realizowały, w ramach swoich kompetencji, różne podmioty działające w różnych resortach i związanych z nimi sektorach. Dlatego też krajowy system będzie finansowany z różnych działów, różnych źródeł, nie tylko części oświatowej subwencji ogólnej. Nie zakłada się, że wszystkie zadania będą finansowane z części oświatowej − nie jest to ani możliwe, ani zasadne. Nie będziemy z części oświatowej pokrywać kosztów opieki medycznej finansowanej przez ochronę zdrowia. Lekarz neonatolog, tak jak obecnie, będzie leczył na podstawie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
W projekcie ustawy zostaną zaproponowane uregulowania dotyczące wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi a jednostkami systemu oświaty, w szczególności poradniami i instytucjami koordynującymi Wczesne Wspomaganie Rozwoju (jeśli nie będą to poradnie). Kluczowa w tym zakresie jest rola lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który sprawuje opiekę nad dzieckiem/uczniem. Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej posiada informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne dla oceny jego potrzeb w systemie oświaty i może zlecić konsultacje specjalistyczne lub określone zabiegi medyczne. Istotne jest zatem, aby był włączony we współpracę z poradnią, która dokonuje oceny funkcjonalnej dziecka. Dlatego w projekcie ustawy zaproponowane będą zmiany w ustawach dotyczących systemu ochrony zdrowia, zobowiązujące podmioty lecznicze do współpracy z poradniami. Proponujemy także wydanie rozporządzenia, które regulowałaby kwestie szczegółowe dotyczące sposobu współpracy podmiotów leczniczych z jednostkami systemu oświaty.
Czy Ministerstwo Zdrowia również pracuje nad tym projektem ze swojej strony? Czy przygotowuje mechanizmy, które sprawią, że lekarze będą z nami współdziałać w ramach WWR, jeśli nie będzie się to wiązało z wynagrodzeniem z naszej strony?
Projekt ustawy będzie uzgadniany z innymi resortami, w tym Ministerstwem Zdrowia.
OCENA FUNKCJONALNA
Czy dobrze rozumiemy że diagnoza funkcjonalna wstępna będzie odbywała się na terenie szkoły, a poradnie będzie wykonywać pogłębioną diagnozę funkcjonalną?
Dobrze zrozumiałam, że oceny funkcjonalnej i kwalifikacji do kształcenia specjalnego będą dokonywać specjaliści w szkołach, a nie w poradni?
Pogłębiona ocena funkcjonalna – mamy nie wydawać orzeczeń?
Czyli nie będzie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego?
Jakie dokumenty będzie wydawać poradnia?
Mam pytanie dotyczące wydawanych przez poradnie dokumentów – rozumiem, że po diagnozie funkcjonalnej również będziemy wydawać jakiś dokument?
Pogłębiona ocena funkcjonalna będzie dokonywana nadal w poradni. Wprowadzenie oceny funkcjonalnej wiąże się z tym, że nie będzie już ani opinii, ani orzeczeń wydawanych przez zespoły orzekające w poradniach. Podstawą do uruchamiania wsparcia dla uczniów będą wyniki oceny funkcjonalnej prowadzonej w szkole (w ramach godzin specjalistów, godzin na zapewnienie wsparcia − instrument 1) lub poradni (instrument 2). Do czasu wprowadzenia oceny funkcjonalnej nadal będą wydawane orzeczenia. Orzeczenia dotychczas wydane zostaną utrzymane w mocy.
6
Czy poradnia będzie dalej wydawać opinie o specyficznych trudnościach?
W poradniach będzie prowadzona, tak jak obecnie, diagnoza kryterialna. Planujemy określenie standardów w tym zakresie. Na początku 2022 r. będzie pilotaż tych standardów. Diagnoza ta ma być spójna z ICD-11.
ICD 11 wchodzi prawdopodobnie w styczniu 2022 r., czy w tym czasie planowane są zmiany w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego – mam na myśli dotychczasowe sformułowanie odpowiednio do ICD-10 „z autyzmem, w tym zespołem Aspergera"?
Nie są planowane zmiany w zakresie orzecznictwa o potrzebie kształcenia specjalnego w przededniu wprowadzenia oceny funkcjonalnej.
Czy ocena funkcjonalna będzie dotyczyła tylko dzieci z niepełnosprawnościami? Czy podobna procedura będzie w przypadku dzieci z trudnościami w pisaniu, czytaniu, dzieci zdolnych itp.?
Ocena funkcjonalna będzie dotyczyła wszystkich dzieci i uczniów, nie tylko tych z niepełnosprawnościami. W ramach oceny funkcjonalnej w poradniach będzie prowadzona, tak jak dotychczas, diagnoza kryterialna (zgodnie z ICD-11), jednak teraz na podstawie standardów. Nad propozycją tych standardów pracuje zespół uczelni we współpracy z praktykami. Na początku 2022 roku standardy poddane zostaną pilotażowi.
Co z testami dedykowanymi do diagnozy psychologicznej i pedagogicznej. Czy będzie tylko diagnoza funkcjonalna?
Czy dotychczasowe testy będziemy mogli wyrzucić do kosza?
Co z testami do badania ilorazu inteligencji m.in. SB5 i WISC-V?
Trwają prace nad bezpłatnymi narzędziami diagnostycznymi do oceny rozwoju poznawczego, emocjonalno-społecznego i osobowościowego dla dzieci i młodzieży w wieku od urodzenia do 25. roku życia, spójnymi z ICF. Narzędzia te opracowują zespoły Instytutu Badan Edukacyjnych i Uniwersytetu SWPS i Uniwersytetu Księdza Stefana Wyszyńskiego w projektach PO WER. Narzędzia będą udostępnione nieodpłatnie na elektronicznej platformie. Dane narzędzie będzie adresowane do określonych specjalistów (np. psychologów, pedagogów), niezależnie od tego czy pracują w szkole, czy poradni (ich kwalifikacje są takie same). Poza tymi narzędziami, oczywiście wykorzystywane inne narzędzia − zarówno te, które już są opracowane, jak i te, które pojawią się w przyszłości. Decyzje w sprawie doboru narzędzi będą dokonywane przez specjalistów, w sposób określony w standardach.
Zadania w zakresie oceny funkcjonalnej w szkole nie będą polegały na prowadzeniu indywidualnej diagnozy psychometrycznej – to przede wszystkim obserwacja funkcjonowania, konsultacje zespołowe, oczywiście prowadzenie działań wspierających, interwencyjnych itp. Ale to nie znaczy, że jeśli jest psycholog w szkole i widzi potrzebę skorzystania z narzędzia przeznaczonego dla psychologów, to nie będzie mógł z niego skorzystać. Już teraz ma takie prawo. Przepisy nie będą nakładały takiego obowiązku.
7
Jakie działania wspierające poradnie do wprowadzenia oceny funkcjonalnej są planowane przez ministerstwo?
Działanie wspierające przygotowanie się do zmian to: pilotaże (też standardów oceny funkcjonalnej), szkolenia, poradniki metodyczne.
Ważnym działaniem jest też przygotowanie narzędzia informatycznego po stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Planujemy też działania skierowane do poradni w nowej perspektywie finansowej UE.
Istotną kwestią jest nie tylko przygotowanie specjalistów, ale też nauczycieli przedmiotu aby wiedzieli, jak w praktyce organizować kształcenie w klasach zróżnicowanych pod względem potrzeb uczniów tak, by każdy uczeń uczył się efektywnie.
DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNE
Możliwość udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wszystkich, którzy tego potrzebują, jest mało realna, poza tym starsi uczniowie nie chcą z niej korzystać. Czasem się temu nie dziwię, klasy 7 mają po 7/8 lekcji, gdzie czas na odpoczynek, swoje potrzeby, oddech…?
Konieczne jest przemodelowanie myślenia, że wspierać ucznia można tylko na dodatkowych zajęciach np. z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; kluczowe jest jak najlepsze wykorzystanie czasu zajęć lekcyjnych, działania w pracy bieżącej.
Kwestia psychoterapii – dzieci naprawdę tego potrzebują, a psychoterapeuci odchodzą z poradni m.in. ze względu na słabe finansowanie i brak superwizji. To też ważny aspekty do uwzględnienia.
Planujemy określić standardy postępowania terapeutycznego i psychoterapeutycznego w poradniach oraz wprowadzić obowiązek superwizji. Należy zaznaczyć, że nie wszystkie potrzeby w zakresie terapii i psychoterapii będą mogły zaspokoić poradnie; jest jeszcze oferta ośrodków działających na I poziomie referencyjnym psychiatrii dzieci i młodzieży.
Realnie psychoterapia czy terapia psychologiczna w szkołach ma niewielkie szanse na niesienie efektywnej pomocy. Istnieje realna obawa, że ze względu np. na brak intymności i możliwości zadbania o tajemnice uczestnictwa w niej wielu uczniów nie zgłosi się w odpowiednim czasie po pomoc.
Młodzież już nie chce korzystać z pomocy psychologów w szkołach, zwłaszcza jak ma w tej szkole problemy.
Chodzi o zapewnienie tajemnicy i intymności w sięganiu po pomoc psychologiczną – w szkole jest to w zasadzie nierealne.
Nie przewidujemy rozwiązań polegających na prowadzeniu psychoterapii w szkołach; to pozostaje, tak jak obecnie, w poradniach oraz podmiotach leczniczych (I poziom referencyjny psychiatrii dzieci i młodzieży).
Uczniowie jednak oczekują dostępności psychologów w szkołach. Wskazują na to wyniki konsultacji, jakie prowadziliśmy z uczniami, wyniki raportu (mowa o raporcie była podczas wykładu prof. Jachimczak). Został nawet przygotowany, z inicjatywy uczniów, projekt
8
obywatelski ustawy w tym zakresie. Z raportu opracowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych na podstawie przeprowadzonego w roku szkolnym 2020/2021 monitorowania uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w szkołach wynika, że lepiej radzą sobie z tym zadaniem szkoły, w których zatrudnieni są specjaliści.
Chodzi o to, żeby udzielać tej pomocy w sposób uwzględniający prawa ucznia do prywatności. Ważne jest odpowiednie przygotowanie kadr specjalistów w szkołach, tak by byli dostępni dla uczniów, dla rodziców i nauczycieli. Jeśli psycholog szkolny tylko czeka na potencjalnie chętnego do udzielania pomocy ucznia w swoim gabinecie, to zgadza się, uczeń może mieć problem, żeby zwrócić się o pomoc.
Poza poradniami, pomoc dzieciom w sytuacjach kryzysowych i traumatycznych jest realizowana także w Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego finansowanych w ramach środków PO WER (www.sczp.med.pl ).
Czy w projekcie pn. Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego jest tylko 8 placówek i to głównie w Warszawie?
Tak, jest 8 placówek − to są bardzo kosztowne projekty. Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego są nie tylko w Warszawie, ale też w Koszalinie, Wieliczce, Nowym Targu i powiecie piaseczyńskim: https://sczp.med.pl/placowki/
FINANSOWANIE
Czy ocena funkcjonalna dokonana w szkole, będzie także za sobą niosła finansowane godziny terapii dla dziecka lub np. nauczyciela wspomagającego?
Ocena funkcjonalna w szkole będzie finansowana z instrumentu 1, czyli godzin specjalistów szkolnych i godzin z dodatkowej wagi na wsparcie edukacyjno-specjalistyczne (waga wyliczana na liczbę uczniów w szkole, a nie na konkretnego ucznia). Nie będzie zatem pozwalała na finansowanie dodatkowego nauczyciela na zajęciach edukacyjnych – tu uwaga proponujemy zmianę nazwy – współpracującego (a nie wspomagającego).
Natomiast placówka otrzyma dodatkowe finansowanie w subwencji oświatowej na godziny terapii i nauczyciela współorganizującego, określone w pogłębionej ocenie funkcjonalnej wydanej przez poradnię.
Finasowanie poradni będzie z uwagi na liczbę uczniów, ale także będą wliczone w tę liczbę dzieci od urodzenia w powiecie?
Tak jak obecnie, w większości finansowanie poradni zależeć będzie od liczby uczniów w szkołach. Ta liczba dość dobrze oddaje wymiar populacji dzieci w powiecie, również nie będących uczniami. Wszystko i tak zależy od wartości wagi P71. Chcemy jednak część kwoty przeliczać w odniesieniu do rzeczywistych zadań Poradni.
Subwencja dla poradni będzie naliczana od dzieci szkolnych, a tutaj ogrom pracy związany z maluchami.
Już obecnie poradnie obejmują pomocą dzieci w wieku od urodzenia. W nowym systemie będzie finansowanie tej pomocy - nie tylko ze środków na poradnie, ale przede wszystkim Wczesne Wspomaganie Rozwoju.
9
PROJEKTY W ZAKRESIE DOPOSAŻENIA PORADNI
Czy projekty też będą dla poradni? Szkoły specjalne od lat są bogato wspierane w tych zakresach. Poradnie takiego konkretnego wsparcia nie otrzymują.
Jeśli chodzi o doposażenie poradni, to planowany jest projekt w tym zakresie w następnej perspektywie finansowej UE. Planowane rozpoczęcie to rok 2023.
Czy można dowiedzieć się więcej nt. projektu o doposażeniu poradni w następnej perspektywie finansowej UE?
Projekt w nowej perspektywie na razie jest planowany. Według stanu na dziś nie został jeszcze przyjęty program operacyjny, także proszę jeszcze o cierpliwość. Propozycja Ministerstwa Edukacji i Nauki to projekt, w którym poradnie będą mogły otrzymać wsparcie w zakresie prowadzonej działalności i jej rozszerzenia, w tym zakupu sprzętu. Dopóki jednak wszystkie formalności (w tym przyjęcie programu operacyjnego) nie będą za nami, to możemy mówić tylko o planach.
ASYSTENT UCZNIA (ASPE)
Czy ASPE zastąpi nauczycieli wspomagającego? Czy nauczyciele wspomagający całkowicie znikają z systemu edukacji?
ASPE nie będzie pracownikiem pedagogicznym i nie zastąpi dodatkowego nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej (tzw. „nauczyciele wspomagający”). Nauczyciele ci nie znikają z systemu, ale planowana jest jednak zmiana nazwy na „nauczyciel współpracujący”. ASPE nie mają celu nikogo zastąpić, ale uzupełnić ofertę wsparcia uczniów.
640 ASPE w całym kraju?
W pilotażu projektu: 640 ASPE w całej Polsce.
Czy można prosić o link na ogłoszenie o konkursie? Albo wykaz tych linków w materiałach pokonferencyjnych?
Drugi nabór trwa do 17 grudnia br. Informacja na temat naboru: https://asystentspe.pl/
Proszę o link do grantu.
Link do informacjach o grancie na zatrudnienie asystenta: https://asystentspe.pl/
Rozpoczął się drugi nabór – ile „miejsc” zostało już wykorzystanych w pierwszej edycji grantów?
Wszystkie informacje, w tym informacje dotyczące puli pozostałej na każde województwo, znajdują się na stronie: https://asystentspe.pl/
10
PROJEKT „TEKST ŁATWY DO CZYTANIA I ZROZUMIENIA W SZKOLE”
Może dlatego się nie przebiły Państwa opracowania do szerszej grupy odbiorców, że trudno znaleźć je wszystkie, systematycznie uzupełniane, aktualizowane, na jednej stronie, w jednym miejscu. Przyznam, że widziałam informację o początku projektu, a potem odnajdowanie spójnej i pełnej informacji o jego efektach i produktach było dla mnie bardzo trudne.
Link do materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wersji łatwej do czytania i zrozumienia: https://zpe.gov.pl/.../materialy-latwe-do.../D1APaQCI5.
PROCES LEGISLACYJNY
Czy w związku z tym, że bierzemy udział w swego rodzaju konsultacji, będzie przestrzeń na wnioski i rekomendacje do planowanych zmian?
Jak najbardziej jest przestrzeń do wniosków i rekomendacji. Konferencja ma charakter konsultacyjny; zachęcamy do dzielenia się pytaniami, wnioskami i opiniami na czacie.
Czy możemy otrzymać projekt ustawy?
Projekt ustawy będzie powszechnie dostępny, jak zostanie przekazany do konsultacji społecznych.
INNE OBSZARY
Co oznacza skrót NGO?
NGO to organizacje pozarządowe od terminu w języku angielskim non-government organisation.

Wyświetleń: 408