glasses-4704055_960_720.webp

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UCZESTNICZENIA W SZKOLENIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PCRE W TYM ODN

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI W TYM OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BARTOSZYCACH

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy dokument określa procedury bezpieczeństwa w zakresie organizacji i uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w trybie stacjonarnym przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji, w tym Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w okresie epidemii i zagrożenia epidemiologicznego związanego z pandemią COVID-19.
 • Postanowienia regulaminu stosuje się do pracowników Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, w tym Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach zaangażowanych w organizację szkolenia, uczestników i trenerów.
 • Niniejsze procedury zostały opracowane w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Rozwoju. 

§ 2 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

 • Szkolenia odbywają się w grupach umożliwiających zapewnienie bezpiecznej odległości pomiędzy uczestnikami, która wynosi co najmniej 1,5 m.
 • Sale szkoleniowe są regularnie wietrzone, a powierzchnie dotykowe (tj. stoliki, krzesła, klamki, poręcze, włączniki świateł) są dezynfekowane przed każdym szkoleniem.
 • Przed wejściem do siedziby Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach uczestnicy, trenerzy oraz pracownicy PCRE w Bartoszycach mają obowiązek dezynfekcji rąk przy użyciu dostępnego płynu oraz są zobowiązani do bezwzględnego zasłaniania ust i nosa za pomocą własnych środków ochronnych, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
 • Wszystkie osoby biorące udział w szkoleniu mają obowiązek ograniczyć bezpośredni kontakt z innymi uczestnikami, w tym w szczególności poprzez unikanie podawania ręki na przywitanie lub pożegnanie.
 • Osoby biorące udział w szkoleniu są zobowiązane do mycia dłoni przy użyciu mydła oraz zgodnie z instrukcją umieszczoną w sanitariatach.

§ 3 

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

 • Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest poddanie się przez uczestnika bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała – bezdotykowy pomiar temperatury ciała wykonywany jest przed wejściem do sali, w której odbywa się szkolenie, przy zachowaniu wszystkich reguł ostrożności oraz prywatności uczestnika. Organizator nie odnotowuje wyników z wykonanych pomiarów temperatury ciała uczestników.
 • W przypadku stwierdzenia u uczestnika podwyższonej temperatury ciała(powyżej38°C) lub wyraźnych oznak zakażenia COVID-19 (np. uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu), uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w szkoleniu, o czym zostanie poinformowany przy zachowaniu wszystkich reguł ostrożności oraz prywatności.
 • W szkoleniu nie mogą uczestniczyć osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej, a także te, które w okresie ostatnich 14 dni przebywały zagranicą.
 • W szkoleniu nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą, która przebywała poza granicami Polski, osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2 oraz osobą objętą kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

§ 4

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA

ZAKAŻENIA LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

 • Uczestnik, trener oraz pracownik PCRE w Bartoszycach zajmujący się organizacją szkolenia, który podejrzewa u siebie objawy chorobowe zobowiązany jest zostać
  w domu i bezzwłocznie powiadomić o tym właściwe służby.
 • W przypadku wystąpienia u uczestnika podczas szkolenia, niepokojących objawów sugerujących zakażenie wirusem SARS CoV-2  zgłasza ten fakt osobie prowadzącej szkolenie i postępuje zgodnie z jej instrukcjami. Osoba wyznaczona przez Dyrektora PCRE w Bartoszycach bezzwłocznie zawiadamia Stację Sanitarno-Epidemiologiczną,
  a w razie złego stanu zdrowia osoby, dzwoni na nr 999 lub 112.
 • Bezzwłocznie sporządza się listę osób, które w tym samym czasie przebywały z osobą podejrzaną o zakażenie.
 • Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z podejrzeniem choroby, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu oraz zostają zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.). 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.08.2020 r.Wyświetleń: 500