PLAKAT-LOWE-_2_-—-kopia (5).jpg

Diagnoza LOWE

Informujemy, że zakończyliśmy diagnozę potrzeb społeczności lokalnej powiatu bartoszyckiego w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych osób dorosłych.

Przedstawiona analiza dokumentów zastanych charakteryzujących powiat bartoszycki, jego demografię oraz problemy społeczne związane z wysokim poziomem bezrobocia wśród mieszkańców, analiza badania ankietowego oraz zogniskowany wywiad grupowy ukazały problemy i potrzeby społeczne, których przyczyną jest niski poziom  kompetencji kluczowych. Odpowiedzią na te potrzeby będzie oferta LOWE, której działania będą opierać się na faktycznie zdiagnozowanych potrzebach społeczności lokalnej, przy wykorzystaniu potencjału Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, jego kadry oraz zaplecza technicznego. 

Wśród osób dorosłych, które ukończyły 18 rok życia, a zwłaszcza po 25 r. ż. wzrasta znaczenie edukacji pozaformalnej, która mogłaby się przyczynić do rozwoju osobistego oraz zwiększenia posiadanych kompetencji kluczowych tak, by otworzyć nowe drogi rozwoju i podnieść satysfakcję z życia. Osoby badane wykazywały na chęć i potrzebę uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, jednak wskazywały, że w pobliżu ich miejsca zamieszkania nie ma interesującej darmowej oferty szkoleń. Wykorzystanie potencjału i chęci odbiorców działań LOWE, oparcie oferty edukacyjnej o wskazane tematy zainteresowań sprawi, że dorośli mieszkańcy powiatu bartoszyckiego włączą się w ideę „uczenia się przez całe życie”, a to z kolei przełoży się na ich aktywność i atrakcyjność na rynku pracy a także zaangażowanie w pełnienie ról społecznych i odczuwany poziom satysfakcji i zadowolenia z życia. Sami badani wskazali kompetencje osobiste, społeczne i uczenia się jako te najważniejsze w życiu. 

Zgodnie z głównym celem LOWE, polegającym na aktywizowaniu dorosłych i społeczności lokalnej na rzecz rozwoju umiejętności przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot, w ofercie powinny znaleźć się kursy, szkolenia i warsztaty pomagające budować różnorodne więzi, emocjonalne i obywatelskie, a także zachęcające do aktywnego działania na rzecz wspólnego dobra. Wśród badanych znalazły się osoby, które już teraz aktywnie uczestniczą/organizują akcje społeczne i kulturalne – można wykorzystać ich potencjał i doświadczenie do propagowania idei LOWE i zachęcania osób dorosłych do brania większej odpowiedzialności za swoje życie poprzez kształtowanie właściwych postaw i umiejętności a także zwiększenie świadomości przy dokonywania wyborów oraz unikanie ryzykownych zachowań. Kształtowanie kompetencji miękkich w połączeniu z praktycznymi warsztatami np. kulinarnymi, rękodziełem i zwiększaniem kompetencji cyfrowych zaowocuje zwiększeniem aktywności osób dotychczas biernych. 

Następnym krokiem będzie rekrutacja na zaproponowane zajęcia i szkolenia wynikajace z diagnozy potrzeb.

Wyświetleń: 289