Oferta zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2019 / 2020

Oferta dla rodziców

Lp. Nazwa zajęć Grupa docelowa Opis zajęć Osoba prowadząca Priorytet MEN/KO
1. Skrzynka narzędzi wychowawczych rodzice dzieci przedszkolnych Warsztaty 1 x 45 min. J. Lewicka - Binięda
  1. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

2. Dziecko w świecie mediów rodzice dzieci przedszkolnych oraz dzieci w wieku wczesnoszkolnym

bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci

warsztaty na terenie placówek wg. pisemnych zgłoszeń.

1x45 min.

J. Lewicka - Binięda

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

3. Emocje mojego dziecka rodzice dzieci przedszkolnych

warsztaty na terenie placówek wg. pisemnych zgłoszeń.

1x45 min.

J. Lewicka - Binięda
4. Jak pomóc nastolatkowi wybrać szkołę i zawód? rodzice warsztaty 2x 45 min M. Wendorff - Karólewska Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego
5. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie Rodzice

warsztaty na terenie PCRE wg. pisemnych zgłoszeń

2 godz.

B.Zegler Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Oferta dla dzieci i młodzieży

Lp. Nazwa zajęć Grupa docelowa Opis zajęć Osoba prowadząca Priorytet MEN/KO
1. „W krainie zdrowych nawyków ” 6 latki : przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach

promowanie zdrowego stylu życia,

kształtowanie prawidłowych postaw, nawyków i zachowań zdrowotnych

1x 45 min.

E.Żuławska Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
2. „ Ja ,Ty, My” 6 latki : przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach oraz I klasy

kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i emocjonalno-społecznych

budowanie poczucia własnej wartości

integracja

Zajęcia integrujące

1x 2 godziny lekcyjne

E. Żuławska
  1. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

3. " Przyjazna klasa" kl. IV SP

rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do innych osób

- budowanie obrazu siebie i grupowej tożsamości

- tworzenie atmosfery życzliwości

Zajęcia na terenie szkoły wg. pisemnych zgłoszeń

2x 45min.

E. Żuławska Wychowanie do wartości ,kształcenie postaw obywatelskich i patriotycznych
4. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

kl. I- III SP

kl. IV-VI

zajęcia w dwóch grupach wiekowych, raz w tygodniu, w zależności od potrzeb na podstawie wniosków, na terenie PCRE.

1x60 min.

+ Zajęcia w klasach w szkołach na podstawie pisemnych wniosków

M. Wendorff– Karólewska

A.Żydonis

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
5. " Opowiedz mi swoją historyjkę"

dzieci 5-6 letnie

w przedszkolach i szkołach

rozwijanie kreatywności dzieci w mowie opowieściowejzajęcia logopedyczne z wykorzystaniem teatru ilustracji Kamishibai.

Zajęcia w placówkach lub PCRE

1 x 45 min.

A .Binięda Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego
6. „ Pingwinek Pingo chroni naszą planetę”

dzieci 5-6 letnie

w przedszkolach i szkołach

zajęcia logopedyczne z wykorzystaniem teatru ilustracji Kamishibai.

Zajęcia w placówkach

1x 45 min.

A.Binięda Wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich.
7. „ Moja buzia potrafi ćwiczyć” przedszkola, punkty żłobkowe

zajęcia logopedyczne dla dzieci 3 letnich (z dostosowaniem dla 2 latków )

Zajęcia w placówkach

1x do 45 min.

A.Binięda
8. Zgadnij- Kim jestem ?

dzieci 3- 4-letnie

w przedszkolach i szkołach

zajęcia doskonalące prawidłową wymowę z wykorzystaniem treści zawodoznawczych

Zajęcia w placówkach

1 x do 45 min.

A.Binięda
9. LOGORYTMIKA zajęcia grupowe dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat

logorytmika to połączenie zabawy z muzyką, ruchem i profilaktyką logopedyczną. W trakcie zajęć dzieci doskonalą swoją wymowę, dykcję oraz percepcję słuchową.

Zajęcia prowadzone są w maksymalnie w 8- osobowych grupach.

Spotkania na terenie poradni 1 x w tygodniu wg. złożonych pisemnych zgłoszeń. Zajęcia od października 2019r.

1x45 min.

L. Grzelak
10. Zajęcia logorytmiczne dzieci w wieku przedszkolnym

1 x w roku, na terenie przedszkola/ szkoły. Zajęcia prowadzone są z całymi grupami/ klasami.

Na podstawie pisemnych zgłoszeń.

1x45 min.

L. Grzelak
11. Badania przesiewowe logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym na terenie placówek wg. pisemnych zgłoszeń.

L. Grzelak

A.Binięda


12. TERAPIA RĘKI dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym

terapia ręki:

- poprawia napięcie mięśniowe kończyny górnej

- pomaga wypracować prawidłowy chwyt ręki

- kształtuje koordynację wzrokowo – ruchową (oko – ręka)

- rozwija koordynację obustronną rąk

rozwija precyzyjne ruchy ręki

- wydłuża zdolność koncentracji uwagi

stymuluje do prawidłowego odbioru bodźców w obrębie rąk.

Ćwiczenia dobierane podczas zajęć rozwijają wszystkie funkcje motoryczne. Poprawia się sprawność nie tylko rąk ale i całego układu ruchowego. Ćwiczenia są indywidualnie dopasowane do potrzeb dziecka. Po każdych zajęciach rodzic dostaje instrukcje, jak samodzielnie może wspierać rozwój dziecka.

Zajęcia raz w tygodniu.

Na podstawie pisemnych zgłoszeń, na terenie PCRE.

Zajęcia od października 2019r.

1x45 min.

L. Grzelak

D. Malankiewicz

E. Żuławska


13. BHP mózgu, czyli jak się uczyć. uczniowie kl. IV – VI SP

techniki uczenia

warsztaty

na terenie placówek wg. pisemnych zgłoszeń.

2x45 min.

D. Malankiewicz

A. Dunowska

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego
14. MYŚLENIE WIZUALNE, czyli czytelne obrazowanie myśli. uczniowie kl. VII – VIII SP, klasy ponadpodstawowe

warsztaty na terenie placówek wg. pisemnych zgłoszeń.

2x45min.

D. Malankiewicz

A. Dunowska

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego
15. Terapia pedagogiczna uczniowie z ryzyka SPE lub opinią o dysleksji i dyskalkulii.

zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej raz w tygodniu na terenie PCRE wg. pisemnych zgłoszeń.

1x45 min.

D. Malankiewicz

E. Żuławska

D. Michałowska


16.

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

(tematyka do ustalenia)

uczniowie

VII, VIII klasa

warsztaty 2x 45 min M. Wendorff-Karólewska Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego
17. Trening twórczego myślenia SP, szkoły ponadpodstawowe

warsztaty na terenie placówek wg. pisemnych zgłoszeń.

1x90 min.

B. Zegler Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego
18. Jak bezpiecznie poruszać się w sieci? SP, szkoły ponadpodstawowe

warsztaty na terenie placówek wg. pisemnych zgłoszeń

1x90 min.

B. Zegler Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
19. Stres egzaminacyjny. ostatnie klasy szkół

warsztaty na terenie placówek wg. pisemnych zgłoszeń.

1x90 min.

B. Zegler

OFERTA DLA NAUCZYCIELI

Spotkania szkoleniowe, konsultacyjne, sieci współpracy i samokształcenia

Lp. Nazwa zajęć Grupa docelowa Opis zajęć Osoba prowadząca Priorytety MEN /KO
1. Praca z dzieckiem z wadą słuchu. Praca z dzieckiem z zaburzeniami komunikacji. nauczyciele konsultacje na terenie PCRE, po uprzednim umówieniu telefonicznym. J.A. Bielicka
2. Doradztwo zawodowe w szkole. Rady Pedagogiczne 2 x 45 min w szkole M. Wendorff - Karólewska Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
3. Wychowawca doradcą zawodowym nauczyciele

warsztaty

2x45 min.

M. Wendorff - Karólewska Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego
4. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie. nauczyciele

warsztaty na terenie PCRE wg. pisemnych zgłoszeń.

2x60 min.

B.Zegler Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego
5. Jak konstruować WOPFU i IPET? nauczyciele pracujący z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

warsztaty na terenie PCRE według pisemnych zgłoszeń.

2x60 min.

E. Rodziewicz
6. Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia, Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny zespoły do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej udział w zespołach do spraw PPP na terenie placówek wg. pisemnych zgłoszeń

E. Rodziewicz

A. Jankowska

D. Michałowska


7. Funkcjonowanie dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera Rady Pedagogiczne Szkolenia Rad Pedagogicznych

Szkoły- A. Jankowska

Przedszkola- J. Lewicka-Binięda


8. Sieć współpracy i samokształcenia szkolnych doradców zawodowych szkolni doradcy zawodowi, liderzy doradztwa i nauczyciele doradztwa zawodowego w szkołach Tematyka do ustalenia po pierwszym spotkaniu M. Wendorff - Karólewska
9. Sieć pedagogów i specjalistów szkolnych pedagodzy i specjaliści szkolni Tematyka do ustalenia po pierwszym spotkaniu A.Jankowska
10. Sieć współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych bibliotekarze Tematyka do ustalenia po pierwszym spotkaniu B. Knifka