book-5077895_960_720.webp

Procedury awansu zawodowego - szkolenie online

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZAPRASZA NA SZKOLENIE ONLINE DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI W AWANSIE:
Procedury awansu zawodowego w czasie pracy rady w trybie obiegowym i on-line

Szkolenie poprowadzi Marzena Siejewicz z Centrum A-Z
W przypadku zebrania się grupy 15 osób cena szkolenia wyniesie 180zł od osoby.
Termin 27 maja 2020r. godz. 10.00

ZAPISY DO 25 MAJA pod numerem telefonu 539 404 546 i pod linkiem: https://a-z.edu.pl/szkolenia-otwarte/procedury-awansu-zawodowego-w-czasie-pracy-rady-w-trybie-obiegowym-i-on-line/
Program szkolenia:

1.Nowe regulacje prawne w ocenie pracy i awansie zawodowym, w tym regulacje prawne związane wprowadzeniem ograniczenia funkcjonowania szkół w okresie zwalczania COVID 19 oraz sposoby działań rady i ich wykorzystanie do realizacji zadań stażowych

– regulacje prawne dotyczące awansu Zawodowego nauczyciela w karcie Nauczyciela,
– sposoby postępowania w sytuacjach szczególnych (urlopy, przeniesienia z innej szkoły, skrócenie stażu),
– regulacje prawne w rozporządzeniu MEN w sprawie awansu zawodowego.
– regulacje prawne związane wprowadzeniem ograniczenia funkcjonowania szkół w okresie zwalczania COVID 19, w tym dwa sposoby działań rady i ich wykorzystanie do realizacji zadań stażowych

2. Analiza wymagań na poszczególne stopnie awansu oraz przykładowe działania spełniające wymagania, w tym formy realizacji zadań w trybie obiegowym i w trybie on-line

– wymagania na stopień nauczyciela kontraktowego,
– przykładowe działania nauczyciela spełniające wymagania na stopień nauczyciela kontraktowego i sposoby ich dokumentowania, w tym formy realizacji zadań w trybie obiegowym i w trybie on-line,
– wymagania na stopień nauczyciela minowanego, w tym formy realizacji zadań w trybie obiegowym i w trybie on-line
– przykładowe działania nauczyciela spełniające wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego i sposoby ich dokumentowania, w tym formy realizacji zadań w trybie obiegowym i w trybie on-line

3.Zadania dyrektora związane z awansem, w tym realizacja tych zadań w trybie obiegowym i w trybie on-line

– rozpoczęcie i zakończenie stażów – uzgodnienie terminów,
– wyznaczenie opiekunów stażu oraz przekazanie informacji nauczycielom stażystom,
– zatwierdzenie planów rozwoju,
– monitorowanie działań wskazanych przez nauczycieli w planach rozwoju,
– przyjęcie sprawozdań ze stażu,
– konstruowanie oceny dorobku zawodowego,
– prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego,
– wydanie zaświadczenia o nadaniu stopnia awansu zawodowego,
– wydanie decyzji administracyjnej dotyczącej nadania stopnia nauczyciela kontraktowego,
– przeszeregowanie płacowe nauczyciela.

4.Obserwacja zajęć on- line w procedurach awansu zawodowego

– organizacja zajęć i procesów uczenia się za zajęciach on-line,
– przykładowe obszary do obserwacji w czasie zajęć on-line,
– przykładowy arkusz obserwacji zajęć on-line,

5.Dokumentowanie procedury awansu w szkole

– analiza i tworzenie zapisów w dokumentach, w tym uwzględnienie form realizacji zadań w trybie obiegowym i w trybie on-line
– zasady konstruowania planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z realizacji planu rozwoju,
– analiza przykładowych planów rozwoju i sprawozdań z planu rozwoju oraz tworzenie poprawnych przykładowych zapisów w tych planach, w tym formy realizacji zadań w trybie obiegowym i w trybie on-line
– analiza przykładowych ocen dorobku zawodowego oraz tworzenie przykładowych zapisów w tych ocenach,

6.Praca komisji kwalifikacyjnej nadającej stopień nauczyciela kontraktowego

– analiza formalna dokumentów złożonych przez nauczyciela,
– rozmowa kwalifikacyjna – przykładowe pytania,
– ustalenie liczby punktów,
– protokół ze spotkania komisji i inne dokumenty potwierdzające pracę komisji.
– próba opisu działania komisji w trybie on- liine

Wyświetleń: 681